logo

026-91006560

info [at] treatasoft.com

کارگاه آموزشی ویژه شهر اراک

گروه تریتا سافت جهت ارتقاء عملکرد آزمایشگاه های سراسر کشور، اقدام به برگزاری کارگاه های رایگان آموزشی با موضوع آموزش ... مطالعه بیشتر

کارگاه آموزشی ویژه غرب مازندران

گروه تریتا سافت جهت ارتقاء عملکرد آزمایشگاه های سراسر کشور، اقدام به برگزاری کارگاه های رایگان آموزشی با موضوع آموزش ... مطالعه بیشتر

کارگاه آموزشی ویژه شهر یزد

گروه تریتا سافت جهت ارتقاء عملکرد آزمایشگاه های سراسر کشور، اقدام به برگزاری کارگاه های رایگان آموزشی با موضوع آموزش ... مطالعه بیشتر

کارگاه آموزشی ویژه شهر کاشان

گروه تریتا سافت جهت ارتقاء عملکرد آزمایشگاه های سراسر کشور، اقدام به برگزاری کارگاه های رایگان آموزشی با موضوع آموزش ... مطالعه بیشتر

کارگاه آموزشی ویژه ی شهر خمین

گروه تریتا سافت جهت ارتقاء عملکرد آزمایشگاه های سراسر کشور، اقدام به برگزاری کارگاه های رایگان آموزشی با موضوع آموزش ... مطالعه بیشتر